ปาปา

วันนี้ผมเจอกับสันตะปาปา (Pope) ตอนเดินผ่านสภานี สุรศักดิ์ ผมเห็นรถสีดำมาจาก Apostolic Nunciature Embassy of the Holy See (แปลว่า สถานทูต Vatican).

สามารถถ่ายรูปดีด้าย!

ไปโบสถ์

วันนี้ผมกับภรรยาไปโบสถ์ชื่อ สันติทัม ในกรุงเทพ
ผมไม่ค่อยไปที่นั้นมานานๆ แล้ว เพราะว่ายุ่ง
แต่วันนี้มีเวลา

โบสถ์สันติทัมเป็นโบสถ์เล็กๆ

ตอนเย็นจะไปพม่าเพื่อทำงาน
ซึ่งหมายความว่า ไม่มีโอกาสเขียน diary หลังจากวันนี้ เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์

ผมอยากให้เพื่อนทุกๆคนมีความสุข

คำอธิษฐานของพระเจ้า

วันนี้ผมเปรียบเทียบ 3คำแปลของ Bible ซึ่งต่างกันนิดหน่อย เป็นข้อที่เรียกว่า คำอธิษฐานของพระเจ้าที่ Matthew 6: 9-13

ครั้งแรกผมจะเขียนภาษาอังกฤษ NIV (New International Version)
หลังจากนั้นมีคำแปล 4ชนิด ซึ่งคุณสามารถหาใน website bible.com
– TH1971 (Thai Year 1971 Translation)
– THSV11 (Thai Standard Version 11)
– TNCV (Thai New Contemporary Version)
– THA-ERV (Thai Easy Read Version)

สำหรับผม Thai Easy Read Version คำแปลง่ายที่สุด ตัวอย่างเช่น ตอนขออาหาร มันพูดว่า “โปรด ให้ พวก เรา มี อาหาร กิน ใน ทุกๆ วัน” แต่ ใน Thai New Contemporary Version มัน พูดว่า “ขอ โปรด ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ใน วันนี้” ไม่ค่อย “contemporary” ในความเห็นของผม!

คุณมีความคิดมั้ย?


Our Father in heaven, 

TH1971: ข้า แต่ พระบิดา แห่ง ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ ทรง สถิตใน สวรรค์

THSV11: ข้า แต่ พระบิดา ของ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ สถิตใน สวรรค์

TNCV: ข้า แต่ พระบิดา ของ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ สถิตใน สวรรค์

THA-ERV: พระบิดา ของ เรา ที่ อยู่ บน สวรรค์


hallowed be your name,

TH1971: ขอให้ พระนาม ของ พระองค์ เป็น ที่ เคารพ สักการะ

THSV11: ขอให้ พระนาม ของ พระองค์ เป็น ที่ เคารพ สักการะ

TNCV: ขอให้ พระนาม ของ พระองค์ เป็น ที่ เทิดทูน สักการะ

THA-ERV: ขอ ให้ ชื่อ ของ พระองค์ เป็น ที่ เคารพ นับถือ อยู่ เสมอ


your kingdom come, 

TH1971: ขอให้ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตั้ง อยู่

THSV11: ขอให้ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตั้ง อยู่

TNCV: ขอให้ อาณาจักร ของ พระองค์ ได้รับ การ สถาปนา ไว้

THA-ERV: ขอ ให้ อาณาจักร ของ พระองค์ มา ตั้ง อยู่ ใน โลก นี้


your will be done,

TH1971: ขอให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์

THSV11: ขอให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์

TNCV: ขอให้ พระ ประสงค์ ของ พระองค์ สำเร็จ 

THA-ERV: ขอ ให้ คน ใน โลก นี้ ทำ ตาม ความ ต้องการ ของ พระองค์… 


on earth as it is in heaven.

TH1971: ใน สวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น ไป อย่าง นั้น ใน แผ่นดิน โลก

THSV11: ใน สวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น ไป อย่าง นั้น ใน แผ่นดิน โลก

TNCV: ใน โลก เช่นเดียวกับใน สวรรค์

THA-ERV: …เหมือน อย่าง ที่ เป็น ใน สวรรค์


Give us today our daily bread.

TH1971: ขอ ทรง โปรด ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ใน กาล วันนี้

THSV11: ขอ ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ พวก ข้า พระองค์ ใน วันนี้

TNCV: ขอ โปรด ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ใน วันนี้

THA-ERV: โปรด ให้ พวก เรา มี อาหาร กิน ใน ทุกๆ วัน


And forgive us our debts, 

TH1971: และ ขอ ทรง โปรด ยก บาป ผิด ของ ข้า พระองค์

THSV11: และ ขอ ทรง ยก บาป ผิด ของ พวก ข้า พระองค์

TNCV: ขอ ทรง ยก หนี้ ให้ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย

THA-ERV: และ โปรด ยกโทษ ให้ กับ ความ บาป ของ พวก เรา


as we also have forgiven our debtors.

TH1971: เหมือน ข้า พระองค์ ยกโทษ ผู้ ที่ ทำ ผิด ต่อ ข้า พระองค์ นั้น

THSV11: เหมือน พวก ข้า พระองค์ ยกโทษ บรรดา คน ที่ ทำ ผิด ต่อ ข้า พระองค์

TNCV: เหมือน ที่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ได้ ยก หนี้ ให้ ผู้ ที่ เป็น หนี้ ข้า พระองค์ ทั้งหลาย เช่น กัน

THA-ERV: เหมือน กับ ที่ พวก เรา ยกโทษ ให้ กับ คน อื่น ที่ ทำ บาป ต่อ เรา


And lead us not into temptation,

TH1971: และ ขอ อย่า นำ ข้า พระองค์ เข้า ไป ใน การ ทดลอง

THSV11: และ ขอ อย่า ทรง นำ พวก ข้า พระองค์ เข้า ไป ใน การ ทดลอง

TNCV: และ ขอ อย่า ให้ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ล้มลง เมื่อ ถูก ทดลอง

THA-ERV: อย่า ปล่อย ให้ เรา แพ้ ต่อ การ ยั่วยวน


but deliver us from the evil one.

TH1971: แต่ ขอ ให้ พ้น จาก ซึ่ง ชั่ว ร้าย 

THSV11: แต่ ขอ ให้ พวก ข้า พระองค์ พ้น จาก ความ ชั่ว ร้าย

TNCV: แต่ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ให้ พ้น จาก มาร ร้าย

THA-ERV: แต่ ขอ ช่วย เหลือ พวก เรา ให้ พ้น จาก สิ่ง ชั่ว ร้าย


– – –
Vocabulary for THA-ERV
เคารพ = respect
อาณาจักร = territory, land
บาป = sin
ยั่วยวน = tempting, to seduce
พ้น = to pass
ชั่ว = evil


EXTRA Vocabulary for TH1971, THSV11 and TNCV
เทิดทูน = respect
นับถือ = respect
สักการะ = worship
สถิต = static, unchanging
พระทัย = mind, heart
สถาปนา = establish
ประสงค์ = wish
ประทาน = give, offer
หนี้ = debt
ทดลอง = test, trial
ล้มลง = fall
มาร = satan
บรรดา = all