ครัวซองร้อน – hot kitchen envelope?

เช้านี้ผมอ่านหนังสือ เริมอ่านบทไหม่ ประโยคแรกเขียนว่า “วันหนึ่งซื้อครัวซองร้อน”  

ผมงง เขาซื้อะไร? 

ครัวคือครัวแปลว่า kitchen

ซองคือซองแปลว่า envelope 

ร้อนคือร้อนแปลว่า hot

ทำไมเขาซื้อครัวอโดยไม่คาด?

ครัวซองคืออะไร? เขาเขียนจดหมายอยู่ในครัวหรือเปล่า

จดหมายร้อนเป็นอะไร hotmail?

ในที่สุดผมเข้าใจว่าคำว่า ”ครัวซอง” แปลว่า croissant. 

ขอบคุณมากครับ หรือ… แทงกอยูเวรีมาข

Comparison: Thai language YouTube teachers

While living in Thailand since late 2017, I have been studying Thai daily: 5 months in a language school, a couple of meetings with a private teacher, by praticing Thai in my everyday life, and of course, by YouTube.

Below, I have listed some YouTube Thai teachers with a short evaluation. All these teachers have helped me a lot in learning Thai, thus a big thank you for all. The criteria for choosing exactly these teachers are: they have published something within last 12 months, they teach by English, and they have more than 50 videos published. 

The videos are in no specific order.

1. Thai with Mod

Teacher: Mod
Channel: https://www.youtube.com/user/ThaiwithMod
Number of videos: 120

Teaching skills  ****
Screenplay *****
English pronunciation ***** 

Pros 
Quality of videos
A variety of topics and dialogues   
Clear pronunciation both in English and Thai 

Cons
Sometimes the tempo is a little bit slow. 

2. ThaiPod101 

Teacher: Jay
Channel: https://www.youtube.com/user/ThaiPod101
Number of videos: 540

Teaching skills  ***
Screenplay ****
English pronunciation **** 

Pros 
Hundreds of videos
Fun and engaging

Cons
too much selling of ThaiPod101  

3. Kruu We Teach Thai

Teacher: Wee
Channel: https://www.youtube.com/user/lartstu
Number of videos: 140

Teaching skills  **
Screenplay **
English pronunciation * 

Pros 
Practical topics with a smile.  
You are able to ”see” the spelling

Cons
The teacher is way too close to camera.   

4. Speak Thai Easy 

Teacher: Nun
Channel: https://www.youtube.com/channel/UCpN4LJgM6Tvr_iaectfiTjg
Videos: 273

Teaching skills  *****
Screenplay ***
English pronunciation ** 

Pros 
An efficient ”old school” teaching style.  
Teaching of writing Thai works well.

Cons
I just don’t like the word “easy” spoken as ”eaSYYY”…    

5. Thai with Sarah 

Teacher: Sarah
Channel: https://youtube.com/c/thaiwithsarah
Videos: 61

Teaching skills  *****
Screenplay ****
English pronunciation ***** 

Pros 
You will learn not only language but Thai culture too.   
Speciality: Live videos!
A very natural way for teaching and interacting 

Cons
The quality and composition of videos could be better. 

Extras

Stuart Jay Raj

If you like to have a more academic and linguistic approach, and understand the talk of the anatomy of human voice organs, watch some of Stuart Jay Raj’s videos 

Kruu Ja

If you have decided to learn the Thai alphabet, I’d highly recommend some of Kruu Ja’s videos in ThaiPod101 channel. She speaks perfect English, which makes following the videos pleasant. Ja also has Weekly Words videos, not added recently, though. 

คำอังกฤษยาว

เรื่องที่ผมไม่เข้าใจเลยคือว่า ถ้าอยากเขียนคำภาษาอังกฤษ ทำไมไม่ใช้อักษรอังกฤษด้วย?
ตัวอย่างเช่น ผมเพิ่งเห็นคำว่า “เซนต์แอนดรูว์ส อินตอร์เนชชั่นแนล สคูล”

ภาษาฟินแลนด์อ่านว่า seen ään ruu intöö nee chan nään sakhuun

ภาษาอังกฤษอ่านว่า sayn-ae ná-dròot in dtor-nâyt-chân-naen sà-koon (ใน thai2english.com)

แต่หมายความว่า St. Andrews International School

ผมเคยเรืยนว่า International School ภาษาไทยแปลว่า โรงเรียนนานาชาติ

ผมก็เลยแนะน้ำว่า มันเขียนว่า “โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews” ดีกว่า

ถ้าอยากเป็น “international” จริงๆ ทำไมไม่ใช้คำจากอังกฤษเช่นกัน!
คำอธิษฐานของพระเจ้า

วันนี้ผมเปรียบเทียบ 3คำแปลของ Bible ซึ่งต่างกันนิดหน่อย เป็นข้อที่เรียกว่า คำอธิษฐานของพระเจ้าที่ Matthew 6: 9-13

ครั้งแรกผมจะเขียนภาษาอังกฤษ NIV (New International Version)
หลังจากนั้นมีคำแปล 4ชนิด ซึ่งคุณสามารถหาใน website bible.com
– TH1971 (Thai Year 1971 Translation)
– THSV11 (Thai Standard Version 11)
– TNCV (Thai New Contemporary Version)
– THA-ERV (Thai Easy Read Version)

สำหรับผม Thai Easy Read Version คำแปลง่ายที่สุด ตัวอย่างเช่น ตอนขออาหาร มันพูดว่า “โปรด ให้ พวก เรา มี อาหาร กิน ใน ทุกๆ วัน” แต่ ใน Thai New Contemporary Version มัน พูดว่า “ขอ โปรด ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ใน วันนี้” ไม่ค่อย “contemporary” ในความเห็นของผม!

คุณมีความคิดมั้ย?


Our Father in heaven, 

TH1971: ข้า แต่ พระบิดา แห่ง ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ ทรง สถิตใน สวรรค์

THSV11: ข้า แต่ พระบิดา ของ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ สถิตใน สวรรค์

TNCV: ข้า แต่ พระบิดา ของ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ สถิตใน สวรรค์

THA-ERV: พระบิดา ของ เรา ที่ อยู่ บน สวรรค์


hallowed be your name,

TH1971: ขอให้ พระนาม ของ พระองค์ เป็น ที่ เคารพ สักการะ

THSV11: ขอให้ พระนาม ของ พระองค์ เป็น ที่ เคารพ สักการะ

TNCV: ขอให้ พระนาม ของ พระองค์ เป็น ที่ เทิดทูน สักการะ

THA-ERV: ขอ ให้ ชื่อ ของ พระองค์ เป็น ที่ เคารพ นับถือ อยู่ เสมอ


your kingdom come, 

TH1971: ขอให้ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตั้ง อยู่

THSV11: ขอให้ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตั้ง อยู่

TNCV: ขอให้ อาณาจักร ของ พระองค์ ได้รับ การ สถาปนา ไว้

THA-ERV: ขอ ให้ อาณาจักร ของ พระองค์ มา ตั้ง อยู่ ใน โลก นี้


your will be done,

TH1971: ขอให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์

THSV11: ขอให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์

TNCV: ขอให้ พระ ประสงค์ ของ พระองค์ สำเร็จ 

THA-ERV: ขอ ให้ คน ใน โลก นี้ ทำ ตาม ความ ต้องการ ของ พระองค์… 


on earth as it is in heaven.

TH1971: ใน สวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น ไป อย่าง นั้น ใน แผ่นดิน โลก

THSV11: ใน สวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น ไป อย่าง นั้น ใน แผ่นดิน โลก

TNCV: ใน โลก เช่นเดียวกับใน สวรรค์

THA-ERV: …เหมือน อย่าง ที่ เป็น ใน สวรรค์


Give us today our daily bread.

TH1971: ขอ ทรง โปรด ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ใน กาล วันนี้

THSV11: ขอ ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ พวก ข้า พระองค์ ใน วันนี้

TNCV: ขอ โปรด ประทาน อาหาร ประจำวัน แก่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ใน วันนี้

THA-ERV: โปรด ให้ พวก เรา มี อาหาร กิน ใน ทุกๆ วัน


And forgive us our debts, 

TH1971: และ ขอ ทรง โปรด ยก บาป ผิด ของ ข้า พระองค์

THSV11: และ ขอ ทรง ยก บาป ผิด ของ พวก ข้า พระองค์

TNCV: ขอ ทรง ยก หนี้ ให้ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย

THA-ERV: และ โปรด ยกโทษ ให้ กับ ความ บาป ของ พวก เรา


as we also have forgiven our debtors.

TH1971: เหมือน ข้า พระองค์ ยกโทษ ผู้ ที่ ทำ ผิด ต่อ ข้า พระองค์ นั้น

THSV11: เหมือน พวก ข้า พระองค์ ยกโทษ บรรดา คน ที่ ทำ ผิด ต่อ ข้า พระองค์

TNCV: เหมือน ที่ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ได้ ยก หนี้ ให้ ผู้ ที่ เป็น หนี้ ข้า พระองค์ ทั้งหลาย เช่น กัน

THA-ERV: เหมือน กับ ที่ พวก เรา ยกโทษ ให้ กับ คน อื่น ที่ ทำ บาป ต่อ เรา


And lead us not into temptation,

TH1971: และ ขอ อย่า นำ ข้า พระองค์ เข้า ไป ใน การ ทดลอง

THSV11: และ ขอ อย่า ทรง นำ พวก ข้า พระองค์ เข้า ไป ใน การ ทดลอง

TNCV: และ ขอ อย่า ให้ ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ล้มลง เมื่อ ถูก ทดลอง

THA-ERV: อย่า ปล่อย ให้ เรา แพ้ ต่อ การ ยั่วยวน


but deliver us from the evil one.

TH1971: แต่ ขอ ให้ พ้น จาก ซึ่ง ชั่ว ร้าย 

THSV11: แต่ ขอ ให้ พวก ข้า พระองค์ พ้น จาก ความ ชั่ว ร้าย

TNCV: แต่ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ให้ พ้น จาก มาร ร้าย

THA-ERV: แต่ ขอ ช่วย เหลือ พวก เรา ให้ พ้น จาก สิ่ง ชั่ว ร้าย


– – –
Vocabulary for THA-ERV
เคารพ = respect
อาณาจักร = territory, land
บาป = sin
ยั่วยวน = tempting, to seduce
พ้น = to pass
ชั่ว = evil


EXTRA Vocabulary for TH1971, THSV11 and TNCV
เทิดทูน = respect
นับถือ = respect
สักการะ = worship
สถิต = static, unchanging
พระทัย = mind, heart
สถาปนา = establish
ประสงค์ = wish
ประทาน = give, offer
หนี้ = debt
ทดลอง = test, trial
ล้มลง = fall
มาร = satan
บรรดา = all